Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-14:00.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-12:00 pod numerami telefonów: 85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.
 • Warsztaty „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej” – 19-20.06.2017 r.

 • DSC00035W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Inicjonowanie i tworzenie nowych podmiotów...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium pn. "Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych - dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia w ramach projektu „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

 • Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie o nazwie „Bliżej rodziny” – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanym w makroregionie wschodnim tj., w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, finansowanego ze środków unijnych programu PO WER działanie 2.8. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadr...
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody dla pracowników socjalnych 2017

 • Jak co roku do 31 lipca 2017 r. w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich można zgłaszać wnioski o nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Z wnioskiem o w/w mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych,...
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o naborze gmin do konkursu „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o podjęciu czynności zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Priorytet inwestycyjny: 9...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności